เกี่ยวกับกองคดีปกครองและคดีแพ่ง

เกี่ยวกับกองคดีปกครองและคดีแพ่ง

กองคดีปกครองและคดีแพ่ง เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการในสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี  โดยมีหน่วยงานในสังกัด แบ่งเป็น ๔ กองกำกับการ ได้แก่ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานคดีปกครอง กลุ่มงานคดีแพ่ง และ กลุ่มงานที่ปรึกษา 

กองคดีปกครองและคดีแพ่ง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  ๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครองและคดีแพ่งที่อยู่ในอำนาจหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ๒) พิจารณาข้อหารือ ปัญหาข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองและคดีแพ่ง รวมทั้งเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครองและคดีแพ่ง

  ๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


วิสัยทัศน์

“บริหารคดีภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อปกป้องสิทธิบุคคลและผลประโยชน์ของราชการ อย่างมีมาตรฐาน”


พันธกิจ

๑) ดำเนินการด้านคดีปกครองและคดีแพ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒) บังคับใช้กฎหมายให้ตรงตามเจตนารมณ์และอำนวยความยุติธรรมทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านคดีปกครองและคดีแพ่งให้กับหน่วยงานอื่นๆ และหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


โครงสร้างหน่วยงาน

กองคดีปกครองและคดีแพ่ง แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ดังนี้
๑) ฝ่ายอำนวยการ
๒) กลุ่มงานคดีปกครอง
๓) กลุ่มงานคดีแพ่ง
๔) กลุ่มงานที่ปรึกษา


 

ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ