ฝ่ายอำนวยการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. งานธุรการและงานสารบรรณ

2. งานบริหารงานบุคคล

3. งานคดีและวินัย

4. งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

5. งานการเงินและงานบัญชี

6. งานงบประมาณ

7. งานส่งกำลังบำรุง

8. งานสวัสดิการ

9. งานอำนวยการและงานเลขานุการ

10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

12. งานศึกษาอบรม

13. งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

15. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ

16. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ