กลุ่มงานคดีปกครอง

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. การพิจารณาและวินิจฉัยสำนวนคดีปกครอง

2. ดำเนินการฟ้องหรือแก้คำฟ้อง อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครอง

3. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ฟ้องคดีหรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี

4. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติในกรณีที่หน่วยงานในสังกัดหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการกระทำละเมิดทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

5. การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

6. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ