กลุ่มงานคดีแพ่ง

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. การตรวจและพิจารณาสำนวนคดีแพ่งและคดีล้มละลาย การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางแพ่ง และคดีล้มละลาย ตลอดจนการอุทธรณ์หรือฎีกา

2. การบังคับคดีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย

3. การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

4. การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

5. การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

6. การดำเนินการกรณีข้าราชการตำรวจต้องหาคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลายตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี

7. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ