กลุ่มงานที่ปรึกษา

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. การพิจารณาให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมาย หรือปัญหาอันเนื่องมาจากกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการใดๆ

2. เสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีปกครอง คดีแพ่ง และคดีล้มละลาย

3. ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยวิธีการยึด อายัด และการขายทอดตลาดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

4. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

 

ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ