คลังความรู้

 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านงานอำนวยการ

 • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๘ คลิกที่นี่
 • กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๖ คลิกที่นี่
 • ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ คลิกที่นี่
 • ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ คลิกที่นี่
 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) คลิกที่นี่

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและพัสดุ (เอกสารประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินของหน่วยผู้เบิกและหน่วยย่อยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกเว้นหน่วยงานย่อยในระดับสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน  การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คลิกที่นี่
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ คลิกที่นี่
 • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน คลิกที่นี่
 • การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
 • ค่ารักษาพยาบาล คลิกที่นี่
 • ค่าการศึกษาบุตร คลิกที่นี่ 
 • กฎหมายและระเบียบการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ คลิกที่นี่

 • การทำงานผ่านระบบบำเหน็จ บำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล Digital pension คลิกที่นี่
 • เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดินและระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บังคับการ
ผู้บังคับการ